Algemene Voorwaarden voor de Zakelijke Markt Vebidak

(Algemene Leverings- en Uitvoeringsvoorwaarden voor de zakelijke markt, vastgesteld
door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland
VEBIDAK op 11 juni 2009)

Art. 1 Definities
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon, lid van VEBIDAK, die handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf.
Werk: het totaal van de tussen de opdrachtgever en de ondernemer overeengekomen werkzaamheden
en de daarbij door de ondernemer geleverde materialen.
Dakbedekkingsconstructie: alle materialen boven de onderconstructie, samengesteld uit (meestal) een
dampremmende laag, een thermisch isolatiemateriaal, een dakbedekkingssysteem (gesloten en waterkerend)
en eventueel een afwerking.
Meer- en minderwerk: door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan respectievelijk vermindering
van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen
aanneemsom.

Art. 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de ondernemer en op
het tussen een opdrachtgever en een ondernemer overeengekomen werk met betrekking tot het
leveren en aanbrengen van een bitumineuze en/of kunststof dakbedekkingsconstructie.
2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, van de opdrachtgever
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Aanspraken van de opdrachtgever die gebaseerd zijn op andere op (onderdelen van) de overeenkomst
toepasselijke voorwaarden (waaronder begrepen garantievoorwaarden, verzekeringsvoorwaarden,
etc.) dan de Algemene Voorwaarden Zakelijke Markt VEBIDAK dienen uitsluitend beoordeeld
te worden op basis van die andere voorwaarden.

Art. 3 Het aanbod / de offerte
1. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is vrijblijvend.
2. Het aanbod wordt schriftelijk gedaan, tenzij sprake is van een situatie waarin met bekwame spoed
maatregelen dienen te worden getroffen ter voorkoming of beperking van schade.
3. Het aanbod omvat een omschrijving van de te leveren materialen dan wel de hoeveelheden in het
werk, de uit te voeren werkzaamheden, de afmeting van het werk en de normale werktijden.
4. Tenzij daarin uitdrukkelijk anders wordt vermeld heeft het aanbod betrekking op een beoogde
bestemming van het werk als beperkt voor onderhoud beloopbaar dak met als functie waterdichte
laag.
5. Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal
worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
a. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor
het werk zal worden verricht;
b. Bij de prijsvormingmethode regie doet de ondernemer een opgave van de prijsfactoren (o.a.
uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).
6. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
7. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen
die door de ondernemer of in zijn opdracht zijn gemaakt, blijven eigendom van de ondernemer.
Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld, gekopieerd
of anderszins vermenigvuldigd worden. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden
binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van de ondernemer, door de opdrachtgever
aan hem geretourneerd te worden.
8. Indien de opdrachtgever het aanbod niet accepteert, mag de ondernemer, indien dit vooraf is
overeengekomen, de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van het aanbod in rekening
brengen. De hoogte van deze kosten moet met een bedrag aangeduid worden. In geval de
ondernemer gebruik maakt van deze mogelijkheid en de opdrachtgever de kosten heeft voldaan,
gaan de in lid 7 van dit artikel genoemde bescheiden over in eigendom op de opdrachtgever.
2
9. Indien de ondernemer bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik wil maken van opslagruimte
van de opdrachtgever, dient hij dit in het aanbod te vermelden. De opdrachtgever verplicht
zich bij het tot stand komen van de overeenkomst voor eigen rekening en risico opslagruimte aan
de ondernemer ter beschikking te stellen.

Art. 4 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever. De aanvaarding
gebeurt waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg. In geval van elektronische
aanvaarding door de opdrachtgever bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst
van de opdracht aan de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever het aanbod mondeling aanvaardt,
bevestigt de ondernemer de opdracht bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch.

Art. 5 Prijs en prijswijzigingen
1. De ter zake van het werk verschuldigde omzetbelasting is niet begrepen in de tussen ondernemer
en opdrachtgever overeengekomen of overeen te komen bedragen en prijzen, het bedrag en/of
percentage daarvan wordt door de ondernemer afzonderlijk in zijn prijsopgave vermeld.
2. De ondernemer mag de prijs voor het werk of onderdelen daarvan aanpassen na het sluiten van
de overeenkomst vanwege kostenverhogende omstandigheden die hem niet kunnen worden toegerekend
en/of die het gevolg zijn van door de opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens, welke
gegevens voor de prijsbepaling van belang zijn.
3. De ondernemer zal deze prijsaanpassing zo spoedig mogelijk na het bekend worden van de hiervoor
genoemde omstandigheden en de gevolgen daarvan voor de prijs, aan de opdrachtgever mededelen.
Indien de opdrachtgever met de prijsaanpassing niet kan instemmen, is hij gerechtigd de
overeenkomst op te zeggen, hetzij een voorstel te doen tot beperking of vereenvoudiging van het
werk.

Art. 6 Verplichtingen van de ondernemer
1. Het uit te voeren werk wordt verricht binnen de in het aanbod vermelde normale werktijden die
gelden voor de ondernemer, tenzij anders is overeengekomen.
2. De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde wettelijke
voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de levering/uitvoering.
3. De ondernemer verstrekt de opdrachtgever duidelijke informatie over het lossen van de materialen,
zodat de opdrachtgever er voor zorgt dat de plaats van aflevering van de materialen goed bereikbaar
is en de materialen naast het daartoe ingezette voertuig kunnen worden gelost. De ondernemer
vermeldt dit, indien van toepassing, expliciet in zijn aanbod.
4. Tijdelijke voorzieningen door de ondernemer aangebracht worden door de ondernemer bij het
einde van het werk verwijderd.

Art. 7 Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever stelt de ondernemer in de gelegenheid de materialen af te leveren en het werk
te verrichten.
2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de materialen goed bereikbaar is
en, indien van toepassing, dat de ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd tijdig beschikbaar
is.
3. De opdrachtgever zorgt er voor dat de ondernemer het werk in schone, veilige en gezonde omstandigheden
kan uitvoeren ( zie ook artikel 21 lid 5) en zal tijdens de uitvoering van het werk actief
meewerken aan het voorkomen van werkzaamheden die brand- en/of valgevaar opleveren
voor de ondernemer. De opdrachtgever zal tijdens de uitvoering van het werk geen werkzaamheden
opdragen die brand- en/of valgevaar opleveren.
4. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk
benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens;
een en ander op aanwijzing van de ondernemer.
5. De opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve
van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water
komen voor zijn rekening.
3
6. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of
leveringen die niet tot het werk van de ondernemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht
dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in
de zin van dit lid ontstaat, dient de opdrachtgever de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.

7. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld
in het voorgaande lid, dient de opdrachtgever de daarmee voor de ondernemer verband
houdende schade te vergoeden.
8. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door onder meer :
– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen,
bestekken of uitvoeringsvoorschriften;
– onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
– gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
– gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld
– van de overeengekomen beoogde bestemming van het werk afwijkend gebruik.

Art. 8 Onvoorziene omstandigheden
1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden met betrekking tot de aanvang en uitvoering van het
werk voordoen, doet de ondernemer hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.

2. Indien de ondernemer de opdrachtgever niet kan bereiken, dient hij het werk te onderbreken,
behalve indien de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist.
3. Eventuele extra kosten die de ondernemer moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid
die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen
door de opdrachtgever worden vergoed, tenzij de omstandigheid naar maatstaven van redelijkheid
en billijkheid voor risico van de ondernemer komt.
4. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever
meer- en minderwerk opdragen.

Art. 9 Meer-/minderwerk
1. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom in de zin van artikel 3 lid 5 kan de opdrachtgever nadat
de overeenkomst is gesloten, zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten meer- of minderwerk
opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt
dan 10% van de aanneemsom.
2. Meer- of minderwerk wordt behoudens spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk overeengekomen.

3. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van de ondernemer en de opdrachtgever
op verrekening van meer- en minderwerk onverlet, waarbij de bewijslast rust op de
degene die de aanspraak maakt.
4. Indien de in artikel 7 lid 3 en artikel 21 lid 5 voor veilig werken benodigde voorzieningen c.q.
maatregelen ontbreken zal de ondernemer de opdrachtgever verzoeken deze terstond alsnog te
treffen, bij gebreke waarvan de ondernemer gerechtigd is de voorzieningen c.q. maatregelen te
treffen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Art. 10 Eigendomsvoorbehoud
1. De ondernemer behoudt zich het eigendom voor van alle door de ondernemer aan de opdrachtgever
geleverde goederen totdat de prijs voor het werk (waaronder de prijs voor de geleverde goederen)
en de in het kader van de verwerking van de goederen nader te verrichten prestaties, zoals
het uitvoeren van werkzaamheden, geheel is voldaan, waaronder begrepen buitengerechtelijke
kosten, rente en boetes. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor het geval de ondernemer op de
opdrachtgever vorderingen mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van de opdrachtgever in
één of meer van zijn verplichtingen jegens de ondernemer. Het is de opdrachtgever niet toegestaan
om geleverde goederen te verpanden en/of aan een derde enig recht daarop te verlenen zolang
het eigendom van de geleverde goederen niet op de opdrachtgever is overgegaan.
2. Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud is het de opdrachtgever toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde goederen in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening te verwerken
en daarover te beschikken.
4
3. Indien de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel,
is de ondernemer gerechtigd de zaken die hem toebehoren, zelf voor rekening van opdrachtgever
terug te (doen) halen van de plaats waar ze zich bevinden. Opdrachtgever geeft hierbij onherroepelijk
volmacht aan de ondernemer om daartoe de bij of voor de opdrachtgever in gebruik
zijnde ruimte te (doen) betreden.

Art. 11 Beëindiging in onvoltooide staat
1. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst tot uitvoering van het werk geheel of
gedeeltelijk op te zeggen.
2. In geval van opzegging van de overeenkomst op basis van de prijsvormingsmethode aanneemsom
in de zin van artikel 3 lid 5 sub a zal de opdrachtgever de voor het werk geldende prijs moeten
betalen, verminderd met de besparingen die voor de ondernemer uit de opzegging voortvloeien,
tegen aflevering door de ondernemer van het reeds voltooide werk.
3. In geval van opzegging van de overeenkomst op basis van de prijsvormingsmethode regie in de
zin van artikel 3 lid 5 sub b, wordt de door de opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op
grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die de ondernemer over het
werk zou hebben gemaakt.
4. Partijen verplichten zich over en weer ingeval van opzegging als bedoeld in dit artikel aan een
gezamenlijke vastlegging van het werk in onvoltooide staat mee te werken.

Art. 12 Oplevering
1. De opneming zal geschieden na mededeling van de ondernemer aan de opdrachtgever op de dag
waarop naar het oordeel van de ondernemer het werk zal zijn voltooid.
2. De opneming geschiedt in de regel binnen acht dagen na de in het vorige lid bedoelde dag. De
opdrachtgever zal tijdig en in ieder geval drie dagen tevoren, schriftelijk mededelen op welke datum
en tijdstip de opneming plaatsvindt.
3. Nadat het werk is opgenomen deelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen
acht dagen schriftelijk mee aan de ondernemer of het werk al dan niet is goedgekeurd en in het
laatste geval met opgave van gebreken.
4. Wordt niet binnen acht dagen na opneming een schriftelijke mededeling door opdrachtgever aan
de ondernemer gezonden dat het werk al dan niet is goedgekeurd, dan wordt het werk geacht te
zijn goedgekeurd.
5. Geschiedt de opneming niet binnen 15 dagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan de
ondernemer bij aangetekende brief een nieuwe aanvraag tot de opdrachtgever richten met het
verzoek het werk binnen acht dagen op te nemen, bij gebreke van het voldoen aan dit verzoek,
het werk geacht wordt op de achtste dag na verzending van die brief te zijn goedgekeurd.
6. De kleine gebreken die nog voor een volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen
reden tot onthouding van goedkeuring. De ondernemer is gehouden de in het vorige lid bedoelde
gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.

Art. 13 Bouwplaatsvoorzieningen
1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat het door de ondernemer voor de uitvoering van het
werk in te zetten personeel kosteloos gebruik kan maken van de voor rekening en door opdrachtgever
te plaatsen voorzieningen zoals keten en sanitaire voorzieningen welke voldoen aan de ter
zake geldende wettelijke voorschriften.
2. Opdrachtgever draagt zorg voor goede verharde toegangswegen, dusdanig dat het materiaal en
materieel te allen tijde in volle ladingen tot en met de plaats van het werk kan worden gebracht
bij gebreke waarvan de ondernemer de extra kosten, als gevolg daarvan, in rekening kan brengen
bij de opdrachtgever.
3. Kosten die ontstaan doordat aan het in dit artikel bepaalde niet, niet tijdig of niet volledig is voldaan,
zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Art. 14 Uitstel en overschrijding (op)leveringsdatum
Indien een (op)leveringsdatum is overeengekomen heeft de ondernemer recht op uitstel van de
(op)leveringsdatum indien de uitvoering van het werk wordt vertraagd ten gevolge van omstandigheden
die voor risico van de opdrachtgever komen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade
van de ondernemer die het gevolg is van de vertraging.
De ondernemer sluit elke aansprakelijkheid voor boete en/of vertragingsschade uit.

Art. 15 Zekerheid
1. De ondernemer kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de opdrachtgever
in de vorm van een bankgarantie tot maximaal 10 procent van de overeengekomen prijs.
2. Na het sluiten van de overeenkomst kan de ondernemer een nadere zekerheid bedingen van de
opdrachtgever indien de opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt of hij goede grond heeft te vrezen
( bijvoorbeeld: informatie door de ondernemer ingewonnen bij zijn kredietverzekeraar) dat de opdrachtgever
zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de opdrachtgever weigert
of niet in staat is zekerheid te stellen, is de ondernemer gerechtigd de uitvoering van het
werk op te schorten. Voor de schade die de ondernemer daardoor lijdt is de opdrachtgever aansprakelijk.

Art. 16 Betaling
1. Betaling vindt plaats in contanten bij de oplevering van het werk, tenzij betaling in termijnen is
overeengekomen. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een
door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de oplevering of betaling
door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, dienen de termijnen te worden bepaald in evenredigheid
met de voortgang van het werk. De opdrachtgever moet betalen volgens de termijnen en
de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld. Betaling van termijnen dient, met
uitzondering van de termijn genoemd in lid 3, te geschieden uiterlijk 30 dagen na datum factuur.
3. Bij aanvang van het werk kan de ondernemer ook in het geval betaling in termijnen niet is overeengekomen
een eerste termijn tot een bedrag groot 20% van de overeengekomen prijs in rekening
brengen bij de opdrachtgever. Betaling van deze eerste termijn dient te geschieden uiterlijk
14 dagen na de datum van de factuur.

Art. 17 Eindafrekening regiewerk
1. Bij de prijsvormingsmethode regie in de zin van artikel 3 lid 5 sub b dient de ondernemer binnen
een redelijke termijn na de (op)levering bij de opdrachtgever de eindafrekening in.
2. Indien de ondernemer bij de prijsvormingmethode regie een richtprijs afgeeft, mag deze richtprijs
zonder voorafgaande waarschuwing door de ondernemer met niet meer dan 10% worden overschreden,
behoudens meerwerk, met inachtneming van het bepaalde in deze voorwaarden. De reden
van een eventuele overschrijding van de richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te blijken.
3. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de geleverde materialen c.q. uitgevoerde
werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen
meer- en/of minderwerk.
4. Tenzij sprake is van contante betaling vindt betaling van de eindafrekening plaats binnen 30 dagen
na datum factuur.

Art. 18 Niet-nakoming betalingsverplichting
1. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling in
verzuim te zijn.
2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de ondernemer rente in rekening brengen vanaf
het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 16 lid 2, artikel 16 lid 3 en artikel 17
lid 4 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente
ingevolge artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek.
3. De ondernemer is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van veertien dagen bevoegd zonder
nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien
de ondernemer hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor
rekening van de opdrachtgever.
4. De ondernemer blijft eigenaar van geleverde en/of nog niet verwerkte materialen, totdat de opdrachtgever
aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Art. 19 Garantie/Conformiteit
1. De ondernemer staat in voor de deugdelijkheid van het door de ondernemer geleverde werk en is
daarvoor alleen aansprakelijk in de navolgende gevallen.
2. De ondernemer garandeert de waterdichtheid van de dakbedekkingsconstructie gedurende een
periode van 10 jaar. Deze garantie vangt hetzij aan met de ingebruikneming van het werk of onderdelen
daarvan indien deze ingebruikneming eerder plaatsvindt dan de oplevering van het werk
of onderdelen daarvan dan wel met de oplevering van het werk of onderdelen daarvan. Gebreken
die onder deze garantie vallen zullen binnen een redelijke termijn na de melding kosteloos door
de ondernemer worden verholpen.
3. De ondernemer en de opdrachtgever kunnen schriftelijk een andere garantietermijn overeenkomen.
Indien de te leveren en aan te brengen dakbedekkingsconstructie bestemd is voor een kortere
termijn dan 10 jaar als waterdichte dakbedekkingsconstructie te dienen, kunnen partijen een
kortere termijn overeenkomen.
4. De ondernemer sluit – behoudens de verplichting tot herstel van gebreken die onder garantie
vallen- elke aansprakelijkheid uit, waaronder ook die voor letsel- en bedrijfsschade, behoudens
voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid bij directieleden en/of leidinggevenden
en ondergeschikten van de ondernemer.
5. In geval de ondernemer door derden wordt aangesproken ter zake van schade, is de opdrachtgever
van de ondernemer gehouden de ondernemer te vrijwaren voor dergelijke schadeaanspraken
van derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij directieleden en/of leidinggevenden
en/of ondergeschikten van de ondernemer.
6. De garantieverplichtingen van de ondernemer worden opgeschort door elke niet, niet tijdige of
niet volledige nakoming door de opdrachtgever van de verplichtingen uit de overeenkomst. De
opdrachtgever kan pas na volledige betaling van de openstaande facturen, verbeurde renten en
kosten aanspraak maken op nakoming van de garantie.
7. De opdrachtgever dient de ondernemer op straffe van verval van aanspraken op garantie schriftelijk
aansprakelijk te stellen binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf het tijdstip waarop
het gebrek is ontdekt, dan wel door een zorgvuldige opdrachtgever redelijkerwijs ontdekt had
behoren te worden, waarna de ondernemer deugdelijk herstel zal uitvoeren met inachtneming van
het bepaalde in dit artikel. Herstel betekent niet dat de afgegeven garantieperiode wordt verlengd
tot langer dan de in dit artikel geregelde periode.
8. De ondernemer sluit elke aansprakelijkheid uit en geeft in afwijking op het bepaalde in dit artikel,
geen garantie op (herstel)werk aan door derden uitgevoerd werk noch op (herstel)werk aan door
de ondernemer uitgevoerd werk na afloop van de in dit artikel geregelde garantietermijn(en).

Art. 20 Verzekering
1. Opdrachtgever zal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, alle werken waarop
door ondernemer werkzaamheden worden verricht, met inbegrip van de prestatie van ondernemer
op een CAR-polis verzekeren en verzekerd houden tot aan de oplevering van het werk en wanneer
er een onderhoudstermijn is overeengekomen, eveneens gedurende de onderhoudstermijn. Op de
CAR-polis zullen zijn verzekerd; de nieuwbouw, het werk van opdrachtgever waarin ondernemer
zijn werkzaamheden moet inpassen, werkzaamheden door ondernemer en onderaannemers van
ondernemer, eigendommen van derden, de op het werk aangevoerde materialen en materialen die
elders voor het werk vervaardigd zijn, zowel tijdens de opslag op de plaats van fabricage tot het
moment van arriveren op het werk.
2. Bij een opdracht tot renovatiewerk zal opdrachtgever een doorlopende uitgebreide gevarenverzekering
voor het desbetreffende opstal verzorgen, die niet ten gevolge van de renovatiewerkzaamheden
voor wat betreft de omvang van de dekking is beperkt en waarvan bij eventuele schade
geen regres wordt genomen op ondernemer, haar personeel of door ondernemer bij de uitvoering
van de werkzaamheden ingeschakelde derden, hetzij dat voor het werk een CAR -verzekering
wordt gesloten waarin zijn meeverzekerd de bestaande eigendommen van de opdrachtgever,
daaronder begrepen alle inventarissen van de opstallen en waarop ondernemer en zijn adviseur(s)
zijn meeverzekerd.
3. Opdrachtgever zal ondernemer voor de aanvang van de werkzaamheden een kopie van de CAR-
polis verstrekken, en (desgevraagd) een kopie van het betalingsbewijs van de verzekeringspremie.
4. De ondernemer zal een adequate aansprakelijkheidsverzekering bedrijven afsluiten.

Art. 21 Werkwijze en uitvoering
1. Opdrachtgever zal tijdig met ondernemer in overleg treden aangaande het inpassen van de werkzaamheden
van ondernemer in het totale werkschema van het werk. Opdrachtgever draagt daarbij
zorg voor een juiste en tijdige coördinatie van de werkzaamheden van ondernemer met de
overige bij de realisatie van het werk ingeschakelde aannemers.
2. Indien de opdracht aan ondernemer tevens omvat de leverantie van goederen zal deze leverantie
franco op de bouwplaats geschieden. Opdrachtgever is gehouden om er voor zorg te dragen dat
het transportmiddel dat ondernemer kiest of doet kiezen de bouwplaats goed en over verharde
wegen kan bereiken als ook dat door ondernemer te leveren goederen in de directe nabijheid van
de plaats waar de goederen moeten worden verwerkt, kunnen worden gelost. Indien er naar de
mening van ondernemer extra horizontaal transport op de bouwplaats vereist is, kan dit door ondernemer
als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3. Opdrachtgever zal de plaats en de zaken waar ondernemer zijn werkzaamheden dient te verrichten,
schoon aan ondernemer ter beschikking stellen. Ondernemer zal tijdens de uitvoering van zijn
werkzaamheden de plaats en de zaken waar hij zijn werkzaamheden verricht schoonhouden en
schoon opleveren en emballages, puin en afvalstoffen deponeren in de door de verkoper daarvoor
op het werk te plaatsen afvalcontainers. Opdrachtgever zal er voor zorgdragen dat er afvalcontainers
worden geplaatst respectievelijk afvoer en storting van emballage, puin, afvalstoffen van ondernemer
is verzorgd, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever draagt daarbij zorg voor
de aanwezigheid van meerdere afvalcontainers in een afsluitbare uitvoering.
4. Opdrachtgever is voorts gehouden om ondernemer tijdig alle voor de zorgvuldige en deugdelijke
uitvoering van het werk benodigde stukken te overhandigen.
5. De opdrachtgever stelt de ondernemer in staat om de werkzaamheden veilig en overeenkomstig
de geldende Arbo-regelgeving uit te voeren.

Art. 22 Ontbinding overeenkomst door ondernemer
1. Ondernemer kan de overeenkomst ontbinden indien:
− de opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van een op hem rustende verplichting waaronder
het niet tijdig betalen of niet tijdig in ontvangst nemen van zaken;
− de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt danwel verleend krijgt of faillissement
wordt aangevraagd dan wel failliet wordt verklaard;
− een aanvrage voor kredietverzekering niet of naar de mening van ondernemer in onvoldoende
mate wordt gehonoreerd;
− ingeval opdrachtgever geen zekerheid kan verschaffen als bedoeld in artikel 15.
2. Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van één der afleveringen
door opdrachtgever, ondernemer gegronde reden geeft om te concluderen dat ten aanzien
van toekomstige afleveringen een wezenlijke tekortkoming zal plaatsvinden kan ondernemer, na
schriftelijke aankondiging de overeenkomst ontbinden.
3. Ingeval van een ontbinding van de overeenkomst wordt al hetgeen ondernemer uit welke hoofde
dan ook van de opdrachtgever te vorderen heeft terstond opeisbaar.
Art. 23 Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan de betekenis die daaraan naar Nederlands recht wordt gegeven
waaronder uitdrukkelijk begrepen staking in de ruimste zin des woords en verhinderingen in welke zin
dan ook aan de zijde van leveranciers van ondernemer.
Art. 24 Niet-nakoming van de overeenkomst/ opschorting/ verrekening
Indien de opdrachtgever een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de ondernemer de
nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten en zijn alle vorderingen uit de overeenkomst
per direct opeisbaar.
De opdrachtgever is niet gerechtigd betalingen aan de ondernemer op te schorten en/of te verrekenen.

Art. 25 Aansprakelijkheid
1. De ondernemer is tegenover de opdrachtgever behoudens het bepaalde in artikel 19 niet aansprakelijk
voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer of aan personen
in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden
die door de opdrachtgever zijn opgedragen, toe te rekenen is of voor zijn risico komt,
behoudens opzet en/of grove schuld.
2. De opdrachtgever is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem
toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

Art. 26 Klachten
Klachten over de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij de ondernemer, zo spoedig mogelijk nadat de opdrachtgever de
tekortkomingen heeft ontdekt of redelijkerwijs kon ontdekken. Niet tijdig indienen van de klacht heeft
tot gevolg dat de opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.

Art. 27 Geschillenregeling
Geschillen tussen opdrachtgever en ondernemer over de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering
van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Art. 28 Toepasselijk recht
Van toepassing is Nederlands recht.